වර්ග මීටර් 20,000 කට වඩා වැඩි කර්මාන්තශාලාවක් සහිත ගුවැන්ෂු හි සීමාසහිත ගුවැන්ෂු ජින්ෆුයා විලවුන් සමාගම 2018 දී පිහිටුවන ලද ජින්ෆුයා යනු පර්යේෂණ, සැලසුම්, විකුණුම් සමඟ නිෂ්පාදන ඒකාබද්ධ කරන අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි. අපගේ ව්‍යාපාර පරාසය අතර: තොල් වේශ නිරූපණය: ලිප්ස්ටික්, ලිප් ග්ලොස්, ලිප් පාම්, මුහුණ: අත්තිවාරම, සඟවා තබන්න, ඉවත් කරන්නා, ලිහිල් කුඩු, සැකසුම් ඉසින, ඇස: අයි ෂැඩෝ, අයිලීනර්, මස්කාරා සහ වෙනත් සාපේක්ෂ නිෂ්පාදන.

තවත් කියවන්න
සියල්ල බලන්න